A Mirland kereskedelmi és szolgáltató BT (7150 Bonyhád, Deák Ferenc u. 31/H., cégjegyzékszám: 17-06-001739, adószám: 26443461-2-17, továbbiakban: Adatkezelő), mint a webáruházat (továbbiakban Webáruház) üzemeltető cég, aláveti magát a következő tájékoztatónak.
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:

https://www.mirlandbutor.hu

A tájékoztató a fenti címen történő közzététellel lép hatályba.

 

     –     Az Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

Név:  Mirland kereskedelmi és szolgáltató BT
Székhely: 7150 Bonyhád, Deák Ferenc u. 31/H.
Email cím: 
Telefon: +36 20 2111198
Adatvédelmi nyilvántartási szám: 

 

     –     Személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A személyes adatok:
– kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”)
– gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon.
A 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés. („célhoz kötöttség”)
– az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk. („adattakarékosság”)
– pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük. Minden észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék. („pontosság”)
– tárolásának olyan formában kell történnie, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságának védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel. („korlátozott tárolhatóság”)
– kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve. („integritás és bizalmas jelleg”)

Adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására. („elszámoltathatóság”)

 

     –      Webáruház működtetéséhez kapcsolódó adatkezelés

– Regisztráció során az Érintettnek szükségszerűen meg kell adni az alábbi adatokat:
   – Felhasználónév: A felhasználói fiókba történő belépést szolgálja.
   – Jelszó: A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja.
   – Saját e-mail cím: Kapcsolattartást szolgálja. (nem szükséges, hogy személyes adatot tartalmazzon).
   – Telefonszám: Kapcsolattartást valamint a számlázással, vagy a szállítással kapcsolatos kérdések hatékonyabb egyeztetésére.
   – Számlázási név és cím: A szabályszerű számla kiállítása, továbbá a szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából.
   – Szállítási név és cím: A házhoz szállítást teszi lehetővé.

– A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok:az Érintett bejelentkező számítógépének azon adatai (a vásárlás/regisztráció időpontja és IP cím), melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal – törvény által kötelezővé tett esetek kivételével – össze nem kapcsolhatók.

– A Webáruház internetes oldalán tett látogatások során az Adatkezelő egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küld a látogató számítógépére, amely(ek) révén a használt böngésző programja egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k a Google által biztosítottak, felhasználásuk a Google Analytics rendszeren keresztül történik.

 

     –     Az érintettek köre

Weboldalon valamennyi regisztrált/vásárló érintett.

 

     –     Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

– Az adatkezelésre a Weboldalon található internetes tartalmak Érintett megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Érintett kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy a Webáruház használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek.
Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az Érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Érintett az egyes adatkezelések tekintetében a Webáruház használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.
– Az adatkezelés célja a Webáruházban elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. Adatkezelő az adatokat csak a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.
– Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése valamint az Érintettek jogainak védelme.
– Adatkezelő a megadott személyes adatokat a rendelés teljesítésétől eltérő célokra nem használja fel. Az adatokat harmadik személynek vagy hatóságok számára kizárólag csak előzetes hozzájárulás esetén adja ki (hacsak törvény nem rendelkezik kötelező erővel).

 

     –     Az adatkezelés időtartama

– A regisztráció során szükségszerűen megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart.
– A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, melyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.
– Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését (a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni ezeket az adatokat), valamint a Webáruházban történő regisztráció során adott hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

     –     Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

– Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő illetve Adatkezelő munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére Érintett hozzájárulása nélkül nem adják át.
– A Webáruház az informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében szolgáltató Adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő, szerviz) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

Adatfeldolgozók megnevezése:

Cégnév: 
Cím: 
 Tevékenység: 

Cégnév: Kova Trans Kft.
Cím: 2220 Vecsés, Róder Imre utca 22.
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

Cégnév: SPRINTER Futárszolgálat Kft.
Cím: 1097 Budapest, Gubacsi út 24.
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

Cégnév: DPD Hungária Kft.
Cím: 1134 Budapest, Váci út 33. 2. emelet
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
Cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

Cégnév: FOXPOST Zrt.
Cím: 3200 Gyöngyös, Batsányi János utca 9.
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

Cégnév: MPL Zrt.
Cím: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2.-6.
Tevékenység: futárszolgálati tevékenység

 

     –     Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

– Érintett bármikor jogosult tájékoztatást kérni az Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. 
– Érintett jogosult továbbá adatai törlésének kérésére a 9/c. pontban megadott elérhetőségek útján.
– Adatkezelő az Érintett kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.
– Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül díjmentesen, elektronikus formában adja meg a kért tájékoztatást.
– Érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:
Levelezési cím: Mirland kereskedelmi és szolgáltató BT (7150 Bonyhád, Deák Ferenc u. 31./H.
E-mail: 
– Érintett bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat az előző pontban feltüntetett elérhetőségeken keresztül.
– Érintett bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Az adatokat az Adatkezelő az Érintett kérése alapján legkésőbb 3 munkanapon belül módosítja vagy törli, kivétel, ha ezzel kapcsolatban törvény rendelkezik kötelező erővel.
– Érintett az Adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat.

 

     –     E-mail címek felhasználása

Adatkezelő kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel e-mail küldésére.
– Az e-mail címek kezelése elsősorban az Érintett azonosítását, a megrendelések teljesítését, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.
– A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Adatkezelő csak az Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. Érintett bármikor leiratkozhat a hírlevélről.     –     Egyéb rendelkezések

– Adatkezelő rendszere Érintett aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze az Érintett által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.
– Minden olyan esetben, ha a kezelt adatokat az Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását kéri, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy tiltakozzon az adatfelhasználással kapcsolatban.
– Adatkezelő kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.
– Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Érintett a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatvédelmi Szabályzatban foglaltakat.